2020. július 10. Alma, Amália napja van.
Kékcse Gyermekeiért Közalapítvány

Székhelye: 4494 Kécse Fő u. 116.

Célja: a községben élő gyermekek és fiatalkorú lakosság nevelésének, oktatásának, szakképzésének és társadalmi beilleszkedésének támogatásával hatékonyan hozzájáruljon a település életének gazdagodásához, a személyközi kapcsolatok fejlesztéséhez, a lakóhely kötés erősítéséhez.

Ennek érdekében támogatni kívánja és kiemelten kezeli:

az oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek javítását
tehetséges tanulók menedzselését
hátrányos helyzetűek támogatását
a gyermekek és fiatalok személyiségfejlődését kivontakoztató társadalmi, állampolgársági ismeretek gazdagodását segítő iskolai és iskolán kívűli programok megvalósulásának támogatását
a környezetvédelmi, helytörténeti és helyismereti munka ösztönzését
az egészséges testi és szellemi fejlődést, a szabadidő kulturált eltöltését segítő programok, tevékenységi formák megvalósulásának támogatását.

A tevékenységét közhasznú szervezet formájában végzi.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§-ának c) pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

A közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akinek adományát az Alapítvány elfogadja.

A Közalapítvány vállakozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Közalapítványt a Kuratórium kezeli. A Kuratórium tagjai természetes személyek, 5 tagból áll, (elnök, titkár, 3 tag).

A Közalapítvány Kuratórium elnöke és titkára önállóan vagy az elnök által a Kuratórium tagja közül írásban felhatalmazott személy(ek) képviseli(k).

A Kuratórium elnöke összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit, és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapító Okirat hatáskörébe utal.

A Kuratórium ülései nyilvánosak, döntéseit fő szabály szerint a Közalapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kell nyilvánosságra hozni. A Kuratórium köteles a Közalapítvány működéséről az Alapítónak legalább évente egyszer beszámolni.

A Közalapítvány működését és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

A Közalapítvány – céljai megvalósítása érdekében – együttműködik a hasonló közfeladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

Harcsa Tiborné

 

Oldaltérkép | ImpresszumKékcse Község Polgármesteri Hivatala
4494 Kékcse, Fő u. 116-118.sz.
Tel:: +36 45/ 468-001; mobil: +36 30 696-5626; Fax: +36 45/ 468-001